Belgijskie Wyznanie Wiary (Confessio Belgica)

Belgijskie Wyznanie Wiary (Konfesja Belgijska, Confessio Belgica) zostało przygotowane przez Guido de Bres, kaznodzieję Kościoła Reformowanego w Niderlandach w 1559 roku. Na mocy decyzji Synodu w Dort (1618-1619) razem z Katechizmem Heidelberskim i Kanonami z Dort (zwane wspólnie Trzema Formami Jedności) stanowi oficjalne wyznanie wiary holenderskich kościołów reformowanych. 

Czytaj więcej...

Kanony z Dort

Kanony z Dort (Dordrechtu) to postanowienia synodu holenderskiego kościoła reformowanego, który odbył się w latach 1618-1619 w mieście Dordrecht.Wzięło w nim udział również 28 delegatów z ośmiu innych krajów. Kanony z Dort stanowią część Trzech Form Jedności, które są księgami wyznaniowymi wielu kościołów reformowanych. Same Kanony z Dort przedstawiają decyzję synodu w sprawie arminianizmu, który częściowo przeczył ściśle kalwińskim twierdzeniom Belgijskiego Wyznania Wiary.

Czytaj więcej...

Westminsterskie Wyznanie Wiary (Westminster Confession of Faith)

Rozdział l

Pismo Święte

 

I. Chociaż światło natury oraz dzieło stworzenia i opatrzności nie pozbawiając człowieka przebaczenia są świadectwem dobroci, mądrości i mocy Bożej, to jednak nie jest ono wystarczające, aby dać nam takie poznanie Boga i Jego woli, które jest niezbędne do zbawienia. W konsekwencji Pan nasz od czasu do czasu w różny sposób z radością objawiał Siebie i Swoją wolę Kościołowi. Ponadto, aby zapewnić zachowanie i rozszerzenie prawdy oraz utwierdzić i umocnić Kościół, chroniąc go przed zepsuciem ciała oraz podłością szatana i świata, spowodował, że wszystko to zostało w całości spisane. Stąd Pismo Święte jest teraz najpotrzebniejsze, kiedy Bóg powstrzymuje się od objawiania swej woli ludowi w sposób onegdaj przyjęty.

Czytaj więcej...

Genewskie Wyznanie Wiary

Konfesja Genewska została zdaniem Teodora Bezy napisana przez Jana Kalwina w 1536 roku dla kościoła w Genewie. Ostatnio niektórzy badacze skłonni są przyznać jej autorstwo Williamowi Farelowi, choć nawet oni przyznają, że Kalwin miał znaczący wpływ na treść i kształt tego dokumentu. Jak poświadczają archiwa genewskiego senatu, Konfesja została zaprezentowana władzom miejskim przez obu: Farela i Kalwina.

Czytaj więcej...