Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary zostało ustalone na Soborze Konstantynopolitańskim I zwołanym przez Teodozjusza, cesarza Wschodu, na maj 381 roku jako synod biskupów wschodnich.

Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary, znane też jako Wyznanie Wiary 150 Ojców oraz Kredo Konstantynopolitańskie, zostało zatwierdzone jako oficjalne wyznanie wiary Kościoła na Soborze Chalcedońskim w 451 roku. Ponieważ bardzo przypomina Wyznanie Wiary 318 Ojców przyjęte przez Sobór Nicejski I (325r.), bywa nazywane Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary. Różni je to, że KWW zawiera rozwiniętą naukę o Duchu Świętym. Zarówno Sobór Nicejski I, jak i Konstantynopolitański I zajęły się przede wszystkim kwestią bóstwa Chrystusa.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,

Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem poniósł mękę i został pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi;

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenia grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Tłumaczenie wg: Dokumenty soborów powszechnych, t. 1, Kraków 2007, s. 69.

Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciele nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało; który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego według Pism, i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku.

Amen.