Ewangeliczny…

Ewangelia to dobra nowina o Chrystusie, który przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ustawicznie buntujemy się przeciwko Bogu, który nas stworzył i podtrzymuje przy istnieniu. Chcemy sami decydować o tym, co dobre, a co złe. W swoim zaślepieniu szukamy niezależności od Boga, a przecież bez Niego nie możemy zrobić nawet jednego kroku, ani wziąć kolejnego oddechu. Odwracając się od Boga, który jest źródłem życia, wolności i wszelkiej mądrości, stajemy się głupcami i niewolnikami grzechu, aż w końcu umieramy. Pobudzamy do gniewu Tego, który jest Panem nieba i ziemi i w konsekwencji zmierzamy prosto do piekła. Dobra nowina o Chrystusie jest odpowiedzią na problem grzechu i śmierci. To jest ewangelia o Bożej miłości, przebaczeniu grzechów i życiu wiecznym. Jezus Chrystus, Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Poniósł w ten sposób karę za nasze grzechy i uwolnił nas z niewoli grzechu i śmierci. Nie ma innej drogi do zbawienia i pojednania z Bogiem. To, czego nikt z nas nie był w stanie dokonać, wypełniło się w Chrystusie. Uwierz, a będziesz zbawiony! 

…Kościół…

Kościół jest zgromadzonym ludem Bożym i Ciałem Chrystusa. Słowa „kościół” Biblia używa w dwóch znaczeniach. W pierwszym oznacza ono wspólnotę wszystkich wyznających wiarę w Chrystusa na całej ziemi, Ciało którego jedyną Głową jest sam Jezus Chrystus (Kościół powszechny, czyli katolicki). W drugim znaczeniu słowo to odnosi się do konkretnej, lokalnej społeczności wierzących (kościół lokalny). Tym, co odróżnia kościół lokalny od innych organizacji i instytucji jest zwiastowanie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów. Zgodnie ze Słowem Bożym kościoły lokalne zarządzane są przez przywódców zwanych zwykle prezbiterami (czyli starszymi), lub pastorami (czyli pasterzami). Chrześcijańskie kościoły lokalne mogą nosić rozmaite nazwy i różnić się od siebie w wielu drugorzędnych kwestiach. Łączy je ta sama, oparta na Słowie Bożym wiara. O ”jakości” kościoła lokalnego decyduje jego wierność, w nauczaniu i w praktyce, Słowu Bożemu. Ewangeliczny Kościół Reformowany jest jednym z kilku działających we Wrocławiu lokalnych kościołów ewangelicznych. Jesteśmy częścią Konfederacji Kościołów Reformowanych w Polsce, oraz międzynarodowej wspólnoty Communion of Reformed Evagelical Churches. Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i całą rzeczywistość. Naszą naukę, doktrynę i praktykę staramy się opierać na Piśmie Świętym. 

…Reformowany

Nawiązujemy do dziedzictwa protestanckiej Reformacji – wielkiego ruchu odnowy Kościoła. Reformatorzy postawili sobie za cel oczyszczenie Kościoła z niebiblijnych przekonań i praktyk, oraz powrót do Pisma Świętego jako jedynego źrodła prawdy, zgodnie z następującymi zasadami:

solus Christus (jedynie Chrystus) – Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi – Jezus Chrystus. On jest jedyną drogą do Boga.

sola fide (jedynie wiara) – Człowiek może zostać zbawiony jedynie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Przez wiarę, w Chrystusie rozpoznajemy naszego Pana i Zbawiciela. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

sola gratia (jedynie łaska) – Zbawienie jest darem łaski Bożej. Oznacza to, iż nie możemy sobie na nie zasłużyć, ani go wypracować. To Bóg daje nam przebaczenie grzechów i nowe życie, chociaż zasługujemy na śmierć i wieczne potępienie.