Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu człowieka z jego niedoli. Bóg stworzył świat bardzo dobrym, a człowieka bezgrzesznym. Jednak pierwszy człowiek (Adam) zbuntował się przeciwko swemu Stwórcy i Dawcy życia, chcąc samemu określać, co jest dla niego dobre, a co złe. W akcie tym pogrążył wszystkich ludzi w stanie buntu wobec Boga, który Biblia nazywa też stanem śmierci duchowej. Odtąd każdy człowiek rodzi się grzesznikiem i buntownikiem, szukając chwały dla siebie. Sam z siebie nie chce i nie może poddać się Bogu, Jego mądrości i prowadzeniu. Żyjąc po swojemu, idąc za własnymi wymysłami, ściąga na siebie sprawiedliwy gniew Boży, a ostatecznie też karę wiecznego zatracenia – oddalenia od dobroci Bożej na wieki (2. List do Tesaloniczan 1:9). W dodatku w swym postępowaniu nie może znaleźć ostatecznego spełnienia, gdyż jako stworzenie został przeznaczony do życia na Bożą chwałę, nie swoją. Ten stan jest jego niedolą.

Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest odpowiedzią na niedolę człowieka. Bóg Ojciec zlitował się nad grzesznikami, posyłając na świat swego jednorodzonego Syna, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Jako Bóg i Człowiek bez grzechu, w miłości ofiarował swoje życie jako przebłaganie za każdego, kto do Niego przychodzi. Na swoim ciele poniósł karę należną buntownikom, wyzwalając ich z sideł grzechu i śmierci. Tylko dzięki Jego ofierze ludzie mogą powrócić do społeczności z Bogiem, do posłuszeństwa, do bycia stworzeniem, które kocha i oddaje chwałę Stwórcy, a więc do spełnienia. Jezus Chrystus to nowy Adam, który z odnowionych buntowników przez Ducha Świętego stwarza nową ludzkość, która będzie żyła wiecznie w bliskiej więzi z Bogiem. Śmierć nie stanowi już przeszkody, gdyż po drugiej stronie wierni oczekują zmartwychwstania do chwały. „Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 5:17). W tym objawia się łaska i miłość Boża dla grzeszników w Chrystusie. To jest Boża Dobra Nowina.

Jak powiada Pismo: „uwierz w Pana Jezusa, a zbawiony będziesz, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16:31).