„Nabożeństwo… odbywa się w niebie. Choć ci, którzy biorą w nim udział, znajdują się na ziemi, to jednak przez wiarę uczestniczą w nabożeństwie w niebie”. John Owen

Nasze nabożeństwa są odnową więzi przymierza z Bogiem. Bóg pierwszy powołuje nas do siebie, abyśmy w odpowiedzi na Jego wezwanie służyli Mu z wdzięcznością.

Schemat naszych nabożeństw oparty jest na kolejności, w jakiej Boży lud przystępował do Boga zgodnie z Jego pouczeniem (9. rozdział III Księgi Mojżeszowej – Księgi Kapłańskiej). Schemat ten poucza nas też, jak powinno wyglądać nasze życie z Bogiem.

1. W pierwszej kolejności Bóg (przez pastora) wzywa nas, abyśmy do Niego przystąpili, gdyż On jest źródłem naszego zbawienia i życia.

2. Następnie Bóg oferuje nam dar pojednania i przebaczenia grzechów. W tej części zgromadzenie wspólnie wyznaje grzechy (zazwyczaj słowami Psalmu 51.) oraz otrzymuje pociechę i zapewnienie o przebaczeniu. 

3. W kolejnej części Bóg poświęca nas przez swoje Słowo. W kazaniu – zwiastowanym Słowie – Bóg oferuje zgromadzonym dar mądrości, a oni poddają się Jego prowadzeniu, składając daniny i zanosząc modlitwy. 

4. Następnie Bóg zaprasza nas do swojego stołu na ucztę pokrzepienia – Wieczerzę Pańską. Spożywanie chleba i picie wina jest uczestnictwem w ciele i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, które darzy życiem. 

5. Na końcu Bóg posyła nas do różnych zadań nowego tygodnia ze słowami swej przychylności i błogosławieństwa. Po nabożeństwie przeznaczony jest czas na poczęstunek (kawa, herbata, ciasto) oraz wspólne rozmowy.

Zapraszamy serdecznie – w każdą niedzielę o godzinie 10! (Nabożeństwa trwają ok. 1,5 godziny)